top of page

Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie

ONDERZOEK

Voor meer informatie over het onderzoek naar de referentiebudgetten kan je terecht op www.menswaardiginkomen.be

Een idee? Een vraag? Een uitdaging? Mail ons om te bekijken hoe we kunnen samenwerken.

EUSOCIALCIT: Verfijning van de indicatoren 'toereikendheid' en 'betaalbaarheid'

Onderzoeks-consortium van 8 partners

 

lopend

Dit project wordt door de EU gefinancierd. Het maakt een evaluatie van het beleid om het Europees sociaal burgerschap te stimuleren. Dit project moet leiden tot nieuwe indicatoren en implementatiestudies over sociale investeringen, arbeidsomstandigheden, huisvesting en de minimuminkomensbescherming. Aan  dat laatste deel werkt CEBUD mee.

Meer lezen

Onderzoek naar de haalbaarheid van het ontwikkelen en het gebruik van een bijkomende indicator om armoede te monitoren op Vlaams niveau

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

CEBUD

lopend

2021-2022

Dit onderzoek bouwt verder op de inzichten en aanbevelingen uit het VISA-rapport. CEBUD bestudeert in samenwerking met de Universiteit Antwerpen de haalbaarheid van de in het Vlaams regeerakkoord beoogde nominale armoede-indicator. De Vlaamse overheid wil zo armoede in Vlaanderen beter kunnen monitoren en de impact van het Vlaams beleid in de armoedecijfers weerspiegeld zien.

Meer lezen

ABSPO: Absolute Poverty in Europe

University of Turku, Finland

TÁRKI Social Research Institute, Hungary

Italian National Institute of Statistics, Italy

CEBUD

2018-2021

ABSPO wil een absolute maatstaf voor armoede in Europa ontwikkelen en testen om de bestaande EU-indicatoren aan te vullen en te ondersteunen. Het project bouwt verder op voorgaande studies naar vergelijkbare referentiebudgetten in Europa en onderzoekt de mogelijkheid om deze uit breiden naar de gehele bevolking. De Europese Commissie onderzoekt de haalbaarheid en toepasbaarheid van verschillende prijsstrategieën en technieken om absolute armoede in Europa te meten.

Meer lezen

VISA: Vlaamse Indicatoren Set Armoede

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

CEBUD

2019-2021

VISA wil een set van wetenschappelijk gevalideerde en robuuste beleids-indicatoren uitwerken waarmee armoede in Vlaanderen kan worden gemeten en gemonitord. CEBUD is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de meerwaarde en moeilijkheden bij het gebruik van referentiebudgetten als indicatoren om de impact van het Vlaamse en lokale beleid op armoede in kaart te brengen.

Meer lezen

Menswaardig leven met een minimuminkomen?

CEBUD

lopend

​In het dossier 'Menswaardig leven met een minimuminkomen?' onderzoeken we de doeltreffendheid van de minimuminkomens in België. Het dossier vergelijkt de hoogte van de referentiebudgetten met de hoogte van de minimuminkomens van ons land (minimumloon, minimumwerkloosheidsuitkering, leefloon en inkomensgarantie voor ouderen). Deze vergelijking toont aan dat voor heel wat gezinnen (sommige van) deze inkomens niet volstaan om een menswaardig leven te leiden.

Meer lezen

Referentiebudget voor een gezin met een baby

CEBUD

lopend

Een referentiebudget bepaalt voor een specifiek gezinstype hoeveel dit gezin minimaal nodig heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij waarin het woont. Intussen zijn er referentiebudgetten opgemaakt voor 22 verschillende gezinstypes, waarin kinderen van diverse leeftijden zijn opgenomen. Aangezien de komst van een baby heel wat extra uitgaven met zich meebrengt, ontwikkelt CEBUD momenteel het referentiebudget voor een gezinstype met baby.

Meer lezen

Gebruik referentiebudgetten en REMI in de praktijk

CEBUD

lopend

OCMW’s die de webapplicatie REMI gebruiken, ontvangen jaarlijks een rapport over de actieve dossiers van hun eigen OCMW. In dit rapport wordt een benchmark geboden met de andere OCMW’s die de tool gebruiken. Lokale besturen kunnen deze rapportering gebruiken om de werking en inzet van OCMW-middelen op te volgen. Tevens signaleert het aandachtspunten om het lokaal sociaal beleid te optimaliseren.

Meer lezen

Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

CEBUD

2017-2018

Het doel van het project is om, vertrekkend van de resultaten van het verkennend onderzoek, een onderbouwde, toepasbare methode uit te werken die de VMM/WaterRegulator toelaat om:

  • de betaalbaarheid van de integrale waterfactuur in Vlaanderen voldoende gedetailleerd én objectief in kaart te brengen;

  • de evolutie van de betaalbaarheid in de toekomst op te kunnen volgen;

  • impactsimulaties van mogelijke wijzigingen aan de structuur en tarieven te kunnen uitvoeren

Meer lezen

Onderzoek naar steunnormen bij Kempense OCMW's

CEBUD

2013-2014

Met het oog op het opzetten van een beleid dat streeft naar meer eenvormigheid, gaat dit onderzoek, in opdracht van Welzijnszorg Kempen, na hoe groot de verschillen zijn in het toekennen van aanvullende financiële steun tussen de Kempense OCMW’s en of er hierin een evolutie is sinds 2008.

Meer lezen

Bovenminimale referentiebudgetten

CEBUD

20XX-20XX

Bovenminimale referentiebudgetten geven gezinnen van verschillende omvang, samenstelling en inkomenspositie een gedetailleerd beeld van de wijze waarop vergelijkbare Belgische gezinnen hun budget besteden.

 

Meer lezen

Onderzoek naar de effectiviteit van het implementeren van REMI voor het berekenen van de aanvullende steun door Vlaamse OCMW's

CEBUD

2012-2013

In dit project wordt onze webapplicatie met referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie geïmplementeerd in enkele Vlaamse OCMW’s. Daarmee gaan we na  of de applicatie REMI werkt en in welke mate ze effectief is, vooraleer ze aan te bieden aan alle Vlaamse OCMW’s.

Meer lezen

Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, een webapplicatie

CEBUD

2012-2013

In dit project wordt onze webapplicatie met referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (REMI) geïmplementeerd in enkele Belgische OCMW's. REMI is een webapplicatie die toelaat om concrete leefsituaties te spiegelen aan de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Deze webapplicatie werd uitgetest bij twaalf Belgische OCMW’s. We onderzochten de meerwaarde voor maatschappelijk werkers, raadsleden en cliënten bij het gebruik van de tool in de financiële hulpverlening.

Meer lezen

Wat heeft een gezin minimaal nodig?

CEBUD

2006-2009

Het onderzoek naar de referentiebudgetten startte in 2006 toen een groep van Kempense en Limburgse OCMW’s aanklopte bij Thomas More met de vraag om een onderzoek uit te voeren naar het inkomen dat een gezin minimaal nodig heeft om rond te komen. De OCMW’s gaven aan nood te hebben aan een richtnorm voor het beoordelen van leefsituaties in functie van de menselijke waardigheid. Uit een eigen bevraging hierover kwamen immers grote verschillen aan het licht. 

Meer lezen

29 februari, wat levert een schrikkeldag op?

CEBUD

2016

De meeste mensen ervaren de maand februari doorgaans als een financieel rustpunt. Deze maand valt na de decembermaand waarin men vaak heel wat extra uitgaven doet voor de feestdagen, en na de maand januari waarin ook de soldenperiode met bijhorende meeruitgaven valt. Daarnaast telt februari de meeste jaren slechts 28 dagen, wat maakt dat heel wat gezinnen op het eind van de maand toch wel meer overhouden dan op het einde van een maand met pakweg 31 dagen. Om de vier jaar telt februari echter 29 dagen. Wat betekent die schrikkeldag voor het budget van huishoudens?

Meer lezen

bottom of page