Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie

ONDERZOEK

Voor meer informatie over het onderzoek naar de referentiebudgetten kan je terecht op www.menswaardiginkomen.be

We werken aan een update van de referentiebudgetten. In 2020 publiceren we een nieuw boek en passen we de informatie op www.menswaardiginkomen.be aan. De huidige inhoud van de website is hierdoor niet volledig up-to-date.

Een idee? Een vraag? Een uitdaging? Mail ons om te bekijken hoe we kunnen samenwerken.

Menswaardig leven met een minimuminkomen?

CEBUD

lopend

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties ondertekend. Hierin wordt het recht op een adequate levensstandaard voor iedereen expliciet benoemd. Hoewel de economische en sociale rechten in 1994 in de Belgische Grondwet werden opgenomen, stellen we bij de 71e verjaardag van de UVRM vast dat de minimuminkomens van ons land er niet in slagen die adequate levensstandaard te waarborgen.

​In het dossier 'Menswaardig leven met een minimuminkomen?' vind je een vergelijking van de hoogte van de referentiebudgetten met de hoogte van de minimuminkomens van dit land (minimumloon, minimumwerkloosheidsuitkering, leefloon en inkomensgarantie voor ouderen). Voor heel wat gezinnen volstaan (sommige van) deze inkomens niet om een menswaardig leven te leiden.

Meer lezen

Referentiebudget voor een gezin met een baby

CEBUD

lopend

Een referentiebudget bepaalt voor een specifiek gezinstype hoeveel dit gezin minimaal nodig heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij waarin het woont. Intussen zijn er referentiebudgetten opgemaakt voor 22 verschillende gezinstypes. In sommige gezinstypes zijn kinderen opgenomen van diverse leeftijden. Tot nu toe werd er geen referentiebudget ontwikkeld voor een gezin met een baby. Aangezien de komst van een baby heel wat extra uitgaven met zich meebrengt, ontwikkelt CEBUD momenteel het referentiebudget voor een gezinstype met baby.

Meer lezen

Gebruik referentiebudgetten en REMI in de praktijk

CEBUD

lopend

OCMW’s die de webapplicatie REMI gebruiken, ontvangen jaarlijks een rapport over de actieve dossiers van hun eigen OCMW. In dit rapport wordt een benchmark geboden met de andere OCMW’s die de tool gebruiken. Lokale besturen kunnen deze rapportering gebruiken om de werking en inzet van OCMW-middelen op te volgen. Tevens signaleert het aandachtspunten om het lokaal sociaal beleid te optimaliseren.

Meer lezen

Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

CEBUD

2017-2018

Het doel van het project is om, vertrekkend van de resultaten van het verkennend onderzoek, een onderbouwde, toepasbare methode uit te werken die de VMM/WaterRegulator toelaat om:

  • de betaalbaarheid van de integrale waterfactuur in Vlaanderen voldoende gedetailleerd én objectief in kaart te brengen;

  • de evolutie van de betaalbaarheid in de toekomst op te kunnen volgen;

  • impactsimulaties van mogelijke wijzigingen aan de structuur en tarieven te kunnen uitvoeren

Meer lezen

Onderzoek naar steunnormen bij Kempense OCMW's

CEBUD

2013-2014

Met het oog op het opzetten van een beleid dat streeft naar meer eenvormigheid, gaat dit onderzoek, in opdracht van Welzijnszorg Kempen, na hoe groot de verschillen zijn in het toekennen van aanvullende financiële steun tussen de Kempense OCMW’s en of er hierin een evolutie is sinds 2008.

Meer lezen

Bovenminimale referentiebudgetten

CEBUD

20XX-20XX

Bovenminimale referentiebudgetten geven gezinnen van verschillende omvang, samenstelling en inkomenspositie een gedetailleerd beeld van de wijze waarop vergelijkbare Belgische gezinnen hun budget besteden.

 

Meer lezen

Onderzoek naar de effectiviteit van het implementeren van REMI voor het berekenen van de aanvullende steun door Vlaamse OCMW's

CEBUD

2012-2013

In dit project wordt onze webapplicatie met referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie geïmplementeerd in enkele Vlaamse OCMW’s. Daarmee gaan we na  of de applicatie REMI werkt en in welke mate ze effectief is, vooraleer ze aan te bieden aan alle Vlaamse OCMW’s.

Meer lezen

Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, een webapplicatie

CEBUD

2012-2013

In dit project wordt onze webapplicatie met referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (REMI) geïmplementeerd in enkele Belgische OCMW's. REMI is een webapplicatie die toelaat om concrete leefsituaties te spiegelen aan de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Deze webapplicatie werd uitgetest bij twaalf Belgische OCMW’s. We onderzochten de meerwaarde voor maatschappelijk werkers, raadsleden en cliënten bij het gebruik van de tool in de financiële hulpverlening.

Meer lezen

Wat heeft een gezin minimaal nodig?

CEBUD

2006-2009

Het onderzoek naar de referentiebudgetten startte in 2006 toen een groep van Kempense en Limburgse OCMW’s aanklopte bij Thomas More met de vraag om een onderzoek uit te voeren naar het inkomen dat een gezin minimaal nodig heeft om rond te komen. De OCMW’s gaven aan nood te hebben aan een richtnorm voor het beoordelen van leefsituaties in functie van de menselijke waardigheid. Uit een eigen bevraging hierover kwamen immers grote verschillen aan het licht. 

Meer lezen

29 februari, wat levert een schrikkeldag op?

CEBUD

2016

De meeste mensen ervaren de maand februari doorgaans als een financieel rustpunt. Deze maand valt na de decembermaand waarin men vaak heel wat extra uitgaven doet voor de feestdagen, en na de maand januari waarin ook de soldenperiode met bijhorende meeruitgaven valt. Daarnaast telt februari de meeste jaren slechts 28 dagen, wat maakt dat heel wat gezinnen op het eind van de maand toch wel meer overhouden dan op het einde van een maand met pakweg 31 dagen. Om de vier jaar telt februari echter 29 dagen. Wat betekent die schrikkeldag voor het budget van huishoudens?

Meer lezen