top of page

Rechten verkennen

​Soms volstaat het gezinsinkomen niet of zijn de vaste lasten te hoog om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Het loont dan om na te gaan of het gezin aanspraak kan maken op sociale rechten. Dat zijn premies, tegemoetkomingen en voordelen die gelden voor specifieke doelgroepen en in bepaalde thema's. Omdat deze premies en voordelen meestal niet automatisch worden toegekend en omdat er zoveel verschillende tegemoetkomingen zijn, is het niet gemakkelijk om rechten volledig uit te putten. Je kan hiervoor hulp vinden bij het OCMW van je woonplaats, het regionale CAW of de sociale dienst van het ziekenfonds waarvan je lid bent.

Op SCHULDENVRIJ. Op weg naar financiële redzaamheid vind je drie bruikbare tools.

 

1 // Een opsomming van de belangrijkste rechten voor zes doelgroepen:

  • personen met een beperkt inkomen

  • ouderen

  • gezinnen met kinderen

  • personen met een beperking of chronische ziekte

  • personen die een leefloon of inkomensgarantie voor ouderen (IGO) hebben

  • personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (VT)

 

2 // Een brochure Wie zoekt, die vindt met een beknopt overzicht van veelvoorkomende rechten. De brochure kan zowel in hulp- en dienstverleningstrajecten worden ingezet, als zelfstandig door consumenten en cliënten worden gebruikt. Professionals die de brochure willen meegeven met cliënten, kunnen de begeleidende brief gebruiken om de bedoeling ervan te duiden. De brochure kan dienst doen als gespreklsleidraad om hulpvragers te helpen bij het uitputten van hun rechten. Ook gerechtsdeurwaarders kunnen deze brochure verspreiden bij door hen bezochte huishoudens met betalingsachterstanden.

3 // Papieren checklists voor wie dat handiger vindt of geen computer en internetverbinding ter beschikking heeft. Dat zijn afvinklijsten die per doelgroep de rechten en tegemoetkomingen summier opsommen. Ook deze afvinklijsten kunnen worden gebruikt als leidraad in een hulpverleningsgesprek. De sociaal werker of zorgverlener kan aanvinken welke rechten (mogelijk) van toepassing zijn voor een hulpvrager. Met deze lijst kan de hulpvrager naar andere diensten stappen om na te vragen of hij recht heeft op een bepaalde tegemoetkoming.

bottom of page