top of page

Armoede en maatschappelijke participatie

ONDERZOEK

Een idee? Een vraag? Een uitdaging? Mail ons om te bekijken hoe we kunnen samenwerken.

Opkomst en Opkomst+: steun voor aanstaande ouders in Mechelen

CEBUD

2022-2023

Aanstaande ouders in kwetsbare situaties kunnen sind 2019 in Mechelen terecht bij Opkomst. Daar vinden ze niet alleen een luisterend oor, maar ook een team van deskundigen dat hen verder helpt. De maatschappelijk werkers, gezinsbegeleidster en vroedvrouw van Opkomst gaan namelijk graag mee op zoek naar gepaste antwoorden en bieden begeleiding op maat. Dit multidisciplinair team ondersteunt ouders tijdens de zwangerschap en tot zes maanden na de geboorte.

Meer lezen

Impact in kaart: kinderarmoede effectief bestrijden door resultaatsgericht werken en zelfevaluatie

CEBUD

Anders Annelies

KBS

2021-2023

Kinderarmoede effectief bestrijden en de maatschappelijke participatie van kinderen verhogen. Dat was de ambitie van de Koning Boudewijnstichting met het project Kleine Kinderen, Grote Kansen. Daarin werd een stappenplan voor zelfevaluatie ontwikkeld, zodat organisaties hun eigen impact kunnen meten en hun werking verbeteren. Hierop bouwen we voort door het ontwikkelen van een opleiding impactcoach. Zo creëren we experten in resultaatsgericht werken en zelfevaluatie. Samen sterk voor meer impact en minder kinderarmoede.

Meer lezen

Proactieve opsporing en toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg

CEBUD

2019-2020

In opdracht van CM regio Antwerpen-Mechelen-Turnhout begeleidde CEBUD de pilootinterventie 'Proactieve Verhoogde Tegemoetkoming'. In dit project onderzochten we bij een steekproef van CM-leden uit deze regio het effect van een telefonische opvolging op de toekenning van het recht Verhoogde Tegemoetkoming voor gezondheidszorg (VT). Uit het onderzoek blijkt dat opvallend meer leden het recht op VT in orde maakten dankzij de telefonische opvolging. We verwerkten de belangrijkste resultaten in een handige infographic.

Meer lezen

Onderzoek naar de werking en resultaten van het GezinsOndersteuningsteam in Mechelen

CEBUD

2017-2019

In dit project werd de aanpak van het GO-team in Mechelen onder de loep genomen. De wetenschappelijke kaders rond de werkzame factoren in armoedebestrijding die richtinggevend zijn voor de uitbouw van de dienst en het handelen van de gezinsondersteuners werden beschreven en gekoppeld aan de praktijk van de gezinsondersteuners. Daarnaast werden de vier doelstellingen van het GO-team geëvalueerd en werd onderzocht in welke mate de aanpak van het GO-team een voelbare impact had op de problemen van de gezinnen die door de dienst begeleid worden.

Meer lezen

Zij aan zij naar een gezinsvriendelijk Olen

CEBUD

2018-2019

CEBUD ondersteunt het lokaal bestuur van Olen bij de uitvoering van haar regierol inzake kinderarmoedebestrijding. Dit project is erop gericht concrete acties en maatregelen te ontwikkelen die de volwaardige maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen met kinderen mogelijk maken. Tevens richten we een overlegstructuur op waarbinnen op geïntegreerde wijze een lokaal sociaal beleid met het oog op kwetsbare gezinnen kan worden vormgegeven, opgevolgd en geëvalueerd.

Meer lezen

Buurtgerichte zorg. Aan de slag in Balen en Ravels

CEBUD

2017-2019

In opdracht van Streekplatform Kempen en samen met OCMW Ravels en OCMW Balen werkt CEBUD een methodiek uit om integrale zorg aan te bieden aan kwetsbare bewoners van twee aandachtsbuurten. 

 

CEBUD en de projectpartners zetten in twee aandachtsbuurten in op preventieve acties, de optimale afstemming van doelgerichte zorg en ondersteuning op de behoeften en vraag van burgers die zich in een kwetsbare situatie bevinden en een buurtgerichte aanpak in buurten die meer aandacht verdienen omwille van een grote ruimtelijke concentratie van sociale, economische en ecologische problemen.

Meer lezen

Wie zoekt die vindt. Proactief onderbescherming bestrijden via mobiele sociaalinfopunten

CEBUD

2017-2019

In opdracht van Leader-Kempen-Oost zet CEBUD en het OCMW van Balen in op ‘het bestrijden van onderbescherming, bij mensen in armoede en andere kwetsbare groepen. Via een mobiel sociaal infopunt willen we naar de meest kwetsbare mensen in Balen toestappen en ervoor zorgen dat ze aan hun rechten komen en/of doorverwezen worden naar de juiste zorg- en hulpverlening

Meer lezen

Armoedebestrijding in Willebroek: Samen werken aan een effectief en gedragen lokaal armoedebestrijdingsbeleid

CEBUD

20XX-20XX

CEBUD treedt op als externe projectbegeleider in Willebroek waar de lokale overheid samen met alle betrokken partners in het werkveld een traject uitstippelt om van Willebroek een gemeente te maken met een transparant hulp- en dienstverleningsaanbod, waarin burgers actief worden geïnformeerd en ondersteund met het oog op het garanderen van de voorwaarden tot een menswaardig leven. 

Meer lezen

Een goede gezondheid voor ieder kind 

CEBUD

2014-2017

5% van de Vlaamse 3- tot 5-jarigen leefde in 2011 in een gezin dat het behandelen van gezondheidsproblemen moet uitstellen omwille van financiële redenen. Deze vaststelling noopt tot ingrijpen, want kinderarmoede heeft op lange termijn immers een aanzienlijke impact. 

Meer lezen

Zij aan zij tegen kinderarmoede

CEBUD

2015-2016

Dit project wil voor en met de gemeenten van het arrondissement Turnhout een beleid uitwerken dat is gericht op de preventie en bestrijding van kinderarmoede. We doorlopen daartoe in enkele pilootgemeenten een traject om:

  • concrete instrumenten en acties ter bestrijding van kinderarmoede te ontwerpen en

  • een participatieve methodiek te ontwikkelen om op lokaal niveau kinderarmoede aan te pakken en te voorkomen.

 

Meer info

Onderzoek naar steunnormen bij Kempense OCMW's

CEBUD

2013-2014

Met het oog op het opzetten van een beleid dat streeft naar meer eenvormigheid, gaat dit onderzoek, in opdracht van Welzijnszorg Kempen, na hoe groot de verschillen zijn in het toekennen van aanvullende financiële steun tussen de Kempense OCMW’s en of er hierin een evolutie is sinds 2008.

Meer lezen

bottom of page