top of page

Armoedebestrijding Willebroek: samen werken aan een effectief en gedragen lokaal armoedebestrijdingsbeleid

CEBUD treedt op als externe projectbegeleider in Willebroek waar de lokale overheid samen met alle betrokken partners in het werkveld een traject uitstippelt om van Willebroek een gemeente te maken met een transparant hulp- en dienstverleningsaanbod, waarin burgers actief worden geïnformeerd en ondersteund met het oog op het garanderen van de voorwaarden tot een menswaardig leven. Het bestrijden van armoede is belangrijk, zowel vanuit individueel als maatschappelijk oogpunt. Indien burgers over voldoende mogelijkheden beschikken om volwaardig aan de samenleving te participeren, verhogen ze zowel hun eigen kapitaal als dit van de samenleving.

 

Omdat de voorwaarden tot maatschappelijke participatie zich zowel op individueel als op maatschappelijk niveau situeren en betrekking hebben op meerdere levensdomeinen, vereist het voeren van een effectief armoedebestrijdingsbeleid zowel een samenwerking tussen verschillende actoren uit diverse sectoren als een samenwerking op meerdere bestuurlijke niveaus. Een goed armoedebestrijdingsbeleid is met andere woorden: multi-actor, multi-sector en multi-level.

 

Overeenkomstig haar basisopdracht, is het de betrachting van het OCMW- en het gemeentebestuur van Willebroek om de kansen tot maatschappelijke participatie te verhogen voor hun inwoners die leven in armoede zodat zij, overeenkomstig art. 1 van de OCMW-wet, over betere opstapmogelijkheden kunnen beschikken om een menswaardig leven te leiden.

 

Via dit project beoogt het OCMW van Willebroek een effectief en gedragen armoedebeleid op te zetten samen met alle partners in het werkveld. Via wetenschappelijke ondersteuning vanuit CEBUD (Thomas More) wenst het proactief en in dialoog met de doelgroep activiteiten te ontwikkelen die ertoe bijdragen dat alle burgers uit Willebroek betere kansen krijgen om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

bottom of page