top of page

Opkomst en Opkomst+: steun voor aanstaande ouders

Aanstaande ouders in kwetsbare situaties kunnen sinds 2019 in Mechelen terecht bij Opkomst. Daar vinden ze niet alleen een luisterend oor, maar ook een team van deskundigen dat hen verder helpt. De maatschappelijk werkers, gezinsbegeleidster en vroedvrouw van Opkomst gaan namelijk graag mee op zoek naar gepaste antwoorden en bieden begeleiding op maat. Dit multidisciplinair team ondersteunt ouders tijdens de zwangerschap en tot zes maanden na de geboorte.

Om ervoor te zorgen dat de aanstaande ouders in contact komen met Opkomst als ze daar nood aan hebben, zette stad Mechelen al een aanspreekpunt op. Eerstelijnspartners zoals Kind & Gezin, het Wijkgezondheidscentrum, ziekenhuizen, huisartsen, vroedvrouwen, Steunpunt Asiel & Migratie of armoedeorganisaties kunnen via dit aanspreekpunt makkelijk en snel de nodige steun inroepen. Die steun kan gaan van praktische hulp bij administratieve vragen tot intensieve gezinsbegeleiding.

Voor sommige vrouwen of gezinnen bleek er een nood aan een intensievere en langdurigere begeleiding. Daarom riep het Sociaal Huis met subsidiemiddelen van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting een nieuw project in het leven: Opkomst+. Die werking richt zich op aanstaande ouders die in een zeer kwetsbare positie leven. Vaak zijn dat jonge alleenstaande mama’s die een langdurige en intensieve ondersteuning vragen. Opkomst+ kan daarom worden ingezet van voor de geboorte tot aan de eerste schooldag van het kindje. Daarbij staan de ontwikkelingskansen van het kind voorop en wordt er aandacht gegeven aan de mama die zelf vaak nog in de overgang zit van adolescentie naar volwassenheid.

Aan CEBUD werd gevraagd om de werking, de organisatie en de impact van Opkomst en Opkomst+ onder de loep te nemen. De werking, organisatie en behaalde resultaten van beide werkingen zullen worden beschreven aan de hand van interviews met de maatschappelijk werkers, de moeders en met bevoorrechte partners en door middel van de analyse van geregistreerde data. Vragen die we willen beantwoorden, zijn bijvoorbeeld: wie doet wat, wanneer, op welke wijze, met welke middelen en met welk resultaat? Wat zien alle betrokken veranderen op korte en op lange termijn? Wat werkt of werkt niet? Onder welke voorwaarden? Welke hindernissen en drempels spelen er?

 

bottom of page