top of page

Een goede gezondheid voor ieder kind

In 2011 leefde 5% van de Vlaamse 3- tot 5-jarigen in een gezin dat gezondheidszorgen moet uitstellen omwille van financiële redenen.Deze vaststelling noopt tot ingrijpen. Kinderarmoede heeft immers een aanzienlijke impact op lange termijn. De omstandigheden waarin kinderen opgroeien beïnvloeden hun fysieke en mentale gezondheidstoestand wanneer ze volwassen zijn. Bovendien is ingrijpen op jonge leeftijd meer kosteneffectief dan interveniëren op latere leeftijd.

We sporen in dit project kinderen met gezondheidsrisico’s in kwetsbare gezinnen proactief op en pakken armoedegerelateerde gezondheidsproblemen bij kinderen effectief aan via een verregaande intersectorale samenwerking tussen CLB en OCMW. 

 

De interventie is erop gericht de financiële drempels voor gezondheidsinterventies in gezinnen met een beperkt inkomen weg te nemen. De modaliteiten van de interventie zijn geënt op een Nederlands interventiemodel en zullen worden uitgetest binnen een Vlaamse context en eventueel verder worden aangepast. De interventie richt zich op gezinnen met kinderen in de tweede kleuterklas van een stedelijke of vrije basisschool. Het CLB nodigt ieder jaar deze kinderen en hun ouders uit voor een preventief medisch onderzoek.

In dit project engageert CLB Kempen zich om bij dit medisch onderzoek bijzondere aandacht te schenken aan de gezondheidsproblemen en de gezondheidsrisico’s van kinderen in gezinnen met een beperkt inkomen door ten eerste systematisch op zoek te gaan naar deze kinderen en ten tweede door bij de diagnostisering van gezondheidsproblemen expliciet aandacht te schenken aan de financiële drempels die een effectieve oplossing in de weg kunnen staan. Voor gezinnen die aldus worden geselecteerd, engageert het Sociaal Huis Geel zich om, indien zij dit wensen effectieve financiële ondersteuning te geven voor de noodzakelijke of gewenste gezondheidsinterventie.

Dit project wordt gefinancierd door de Nationale Loterij 

Hieronder staan verschillende vertalingen van de gebruikte vragenlijsten en brieven. Download en gebruik ze gerust.

bottom of page