top of page

Zij aan zij naar een gezinsvriendelijk Olen

Dit project is erop gericht in Olen concrete acties en maatregelen te ontwikkelen die de volwaardige maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen met kinderen mogelijk maken. Tevens richten we een overlegstructuur op waarbinnen op geïntegreerde wijze een lokaal sociaal beleid met het oog op kwetsbare gezinnen kan worden vormgegeven, opgevolgd en geëvalueerd. CEBUD neemt in dit project de rol op van extern trajectbegeleider. Samen

 

Ter voorbereiding bevragen we alle welzijnsactoren die werkzaam zijn in de gemeente over lopende acties en maatregelen die ingrijpen op de maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen. We verzamelen indicatoren over maatschappelijke kwetsbaarheid en sociale uitsluiting om de omvang van de problematiek en doelgroepen in kaart te brengen. In een eerste stap informeren we het gemeente- en OCMW-bestuur, medewerkers van het Sociaal Huis en partners in Huis van het Kind over wat gezinnen met kinderen nodig hebben om volwaardig te participeren. In een tweede stap stellen we een stuurgroep samen die de krachtlijnen van het gezinsbeleid te Olen uittekent en de prioriteiten definieert. Binnen dit kader gaan vervolgens werkgroepen aan de slag om concrete acties en maatregelen op te zetten.

 

Samen met de lokale overheid, diverse partners uit het werkveld en een grote groep ouders van gezinnen met een beperkt inkomen wil CEBUD een reeks doelstellingen en acties afbakenen met de bedoeling te komen tot een actieplan dat (gedeeltelijk) kan opgenomen worden in de meerjarenplanning van het lokaal bestuur Olen. Door het betrekken van een groot aantal actoren in diverse stuur- en werkgroepen wordt gestreefd naar een maximale gedragenheid.

bottom of page