top of page

Buurtgerichte Zorg. Aan de slag in Balen en Ravels

In opdracht van Streekplatform Kempen en samen met OCMW Ravels en OCMW Balen werkt CEBUD een methodiek uit om integrale zorg aan te bieden aan kwetsbare bewoners van enkele aandachtsbuurten. 

 

CEBUD en de projectpartners zetten in twee aandachtsbuurten in op:

  1. preventieve acties, waaronder het tegengaan van onderbescherming;

  2. de optimale afstemming van doelgerichte zorg en ondersteuning op de behoeften en vraag van burgers die zich in een kwetsbare situatie bevinden;

  3. een buurtgerichte aanpak in buurten die meer aandacht verdienen omwille van een grote ruimtelijke concentratie van sociale, economische en ecologische problemen.

CEBUD ondersteunt en begeleidt dit project op vier gebieden:

1. Het inbrengen van expertise op het gebied van wijkgericht werken op het platteland en in het bijzonder inzake buurtgerichte zorg.

CEBUD zal andere binnen- en buitenlandse projecten op het vlak van buurtgericht werken onder de loep nemen. Op basis hiervan zal een oplijsting worden gemaakt van de grondbeginselen, de kritieke succesfactoren, de gebruikte instrumenten en methodieken van buurtgericht werken. 

 

2. Wijkanalyse

Om vooraf een goed zicht te hebben op de structurele en individuele factoren die een kwaliteitsvol leven in de buurt bemoeilijken en om achteraf te kunnen vaststellen in welke mate het project erin is geslaagd om de impact van deze factoren te verminderen of om deze factoren weg te werken, zullen de twee buurten op kwantitatieve en kwalitatieve wijze in kaart worden gebracht. Hiervoor zal een statistische kaart van de buurt worden opgemaakt op basis van de statistieken die de provincie Antwerpen (op statistisch sectorniveau en/of op bouwblokniveau) zal aanleveren. Daarnaast zal een bevraging van de buurtbewoners worden georganiseerd in samenwerking met beide gemeenten. Ook zullen vertegenwoordigers van zorg- en dienstverleners die in de buurt actief zijn worden bevraagd. Om samen met de buurtbewoners op zoek te gaan naar welke veranderingen in hun buurt kunnen zorgen voor een meer kwaliteitsvol leven, zal ook een kwalitatieve bevraging (focusgroep, burgerpanel) worden georganiseerd.

Deze bevragingen moeten toelaten om een SWOT-analyse te maken van de buurt en indicatoren op te stellen voor een T0 en T1 meting. Verder zullen de resultaten van deze bevragingen toelaten om doelstellingen te formuleren, te prioriteren en resultaatsgerichte actieplannen op te stellen

3. Procesbegeleiding

De procesbegeleiding behelst zowel het inhoudelijk ondersteunen van de beleids- en adviesgroep (traject mee uitzetten en de voortgang bewaken) als de deelname aan en de inbreng van expertise in de lokale stuurgroepen.

4. Evaluatie

Het pilootproject kan als geslaagd worden beschouwd indien het erin lukt om:

  1. De kwaliteit van het leven van de buurtbewoners te verbeteren. Om dit te kunnen meten, zullen resultaats- of outcome indicatoren worden opgesteld. Deze zullen worden gebruikt bij de T0 en de T1 meting (na 18 maanden).

  2. Een werkzaam model naar voor te schuiven om wijkgericht en integraal te werken. Hiervoor denken we zowel aan structurele, duurzame ingrepen op meerdere beleidsdomeinen om de zelfredzaamheid van de buurt en haar bewoners te verhogen als aan interdisciplinaire en intersectorale acties en samenwerking tussen de (formele en informele) zorgverleners in de buurt.

bottom of page