top of page

Referentiebudget voor een gezin met baby

Een referentiebudget bepaalt voor een specifiek gezinstype hoeveel dit gezin minimaal nodig heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij waarin het woont. Intussen zijn er referentiebudgetten opgemaakt voor 22 verschillende gezinstypes. In sommige gezinstypes zijn kinderen opgenomen van diverse leeftijden. Tot nu toe werd er geen referentiebudget ontwikkeld voor een gezin met een baby. Aangezien de komst van een baby heel wat extra uitgaven met zich meebrengt, ontwikkelt CEBUD momenteel het referentiebudget voor een gezinstype met baby. Dit onderzoek is gestart in mei 2019 en wordt afgerond voorjaar 2020.

Het referentiebudget voor een gezinstype met een baby wordt opgebouwd door korven samen te stellen met goederen en diensten die een gezin met een baby minimaal nodig heeft. Hiervoor vertrekken we zoveel mogelijk van normatieve standaarden. Dit wil zeggen dat bestaande wetten, officiële richtlijnen en aanbevelingen richtinggevend zijn voor het al dan niet opnemen van bepaalde hoeveelheden van goederen en diensten. Door de concrete goederen en diensten te prijzen, maken we budgetkorven op voor een gezin met een baby.

De samenstelling van de budgetkorven voor baby’s wordt voorgelegd aan focusgroepen waarin ook mensen met een laag inkomen participeren. Op die manier willen we aftoetsen of de budgetkorven aanvaardbaar zijn in het licht van minimale participatie aan de maatschappij.

Zodra dit onderzoek is afgerond, verwerken we de resultaten in de webapplicaties van REMI en MELISA.

bottom of page