top of page

Bovenminimale referentiebudgetten

Een eerste doelstelling die we met dit onderzoek willen realiseren, is het in kaart brengen van de bestedingspatronen van Belgische gezinnen: wat is de relatie tussen enerzijds uitgaven en anderzijds inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd, woonsituatie, … Welke factoren beïnvloeden de gezinsuitgaven en voor welke soorten uitgaven weegt bijvoorbeeld inkomen zwaarder door dan gezinssamenstelling.

 

Een tweede doelstelling die we beogen, is om via regressievergelijkingen een gedetailleerd beeld te kunnen geven van de wijze waarop Belgische gezinnen van verschillende omvang, samenstelling en inkomenspositie hun budget besteden, opgesplitst naar de belangrijkste uitgavencategorieën.

 

Ten derde willen we nagaan hoe de bovenminimale referentiebudgetten zich verhouden tegenover de minimale referentiebudgetten. Hierbij vergelijken we de hoogte van de minimale referentiebudgetten voor verschillende korven met de actuele uitgaven voor verschillende typegezinnen en inkomensniveaus’s, in zoverre deze vergelijkbaar zijn. Daarnaast wordt ook de verdeling van een minimaal budget nodig om menswaardig te leven over de verschillende uitgaveposten/korven afgezet tegen de verhouding van de effectieve uitgaven van Belgische huishoudens. Ook de totale gerapporteerde inkomsten en uitgaven van verschillende typegezinnen worden vergeleken met de referentiebudgetten voor menswaardig leven, zodat duidelijk wordt welke uitgaven- en inkomstengroepen de minimale referentiebudgetten voor verschillende gezinstypen reflecteren.

 

Ten slotte kunnen de bovenminimale referentiebudgetten op basis van reële uitgavenpatronen als richtinggevend gebruikt worden in diverse domeinen. Zo laten ze toe om realistische afbetalingsplannen op te stellen voor schuldenaars uit hogere inkomensgroepen en om de haalbaarheid van het afsluiten van bepaalde kredieten of de leencapaciteit na te gaan. Daarnaast kunnen deze reële uitgaven ook een educatieve functie vervullen waarbij gezinnen hun eigen bestedingen kunnen vergelijken met gezinnen met een vergelijkbare samenstelling, inkomensniveau en huisvestingssituatie.

 

Hiertoe ontwikkelde CEBUD een tool die individuele consumenten toelaat om voor hun specifieke gezins-, woon-, en inkomenssituatie de eigen uitgaven te vergelijken met deze van vergelijkbare huishoudens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de energie-uitgaven voor de centrale verwarming op aardgas voor een driegevelwoning worden vergeleken met de energie-uitgaven van een vergelijkbaar gezin in eenzelfde type woning om mogelijke opportuniteiten voor het veranderen van leverancier of isolatiemaatregelen op te sporen. Deze budgetten zijn gebaseerd op reële uitgavepatronen van gezinnen uit diverse inkomensgroepen en kunnen met andere woorden bijdragen aan het financieel weerbaar maken van consumenten.

Benieuwd naar het uitgavenpatroon van een vergelijkbaar gezin? Check het zelf met onze Budgetvergelijker!

Bovenminimale referentiebudgetten geven gezinnen van verschillende omvang, samenstelling en inkomenspositie een gedetailleerd beeld van de wijze waarop vergelijkbare Belgische gezinnen hun budget besteden.

bottom of page