top of page

The Measurement of Absolute Poverty in Europe (ABSPO)

Dit Europees piloot project beoogt het ontwikkelen en testen van een absolute maatstaaf voor armoede in Europa. Deze nieuwe indicator heeft als doel de bestaande EU-indicatoren aan te vullen en in de juiste context te plaatsen. Bovendien wil dit onderzoek bijdragen aan het monitoren en ondersteunen van sociaal beleid en een toereikende minimuminkomensbescherming in Europa.

ABSPO baseert zich op twee voorgaande Europese projecten (EU PP en ImPRovE) naar vergelijkbare referentiebudgetten in Europa. Omdat deze referentiebudgetten zijn ontwikkeld voor specifieke typegezinnen, onderzoekt dit project de mogelijkheid om deze uit breiden naar de gehele bevolking. Dit wordt gedaan aan de hand van een verkenning en vergelijking van verschillende methodieken in een selectie van drie verschillende lidstaten (België, Finland, Hongarije).

Partners:

  • University of Turku, Turku, Finland

  • TÁRKI Social Research Institute, Budapest, Hungary

  • Italian National Institute of Statistics (ISTAT), Rome, Italy

Meer specifiek worden de referentiebudgetten die op een vergelijkbare manier werden ontwikkeld in de EU projecten in 2014-2015 opnieuw geüpdatet. In eerste instantie wordt de inhoud van de korven voeding, kleding, persoonlijke verzorging, veilige kindertijd, sociale relaties, rust en ontspanning aangepast en geprijsd zodat deze overeenstemt met de maatschappelijke noden anno 2020. Deze korven worden bovendien demografisch (incl. jonge kinderen van 3 jaar en gepensioneerden) en regionaal uitgebreid (in België voor Vlaanderen en Brussel). Voor de voedingskorf worden ook prijsverschillen tussen stedelijke en rurale gebieden meegenomen (In België voor referentiegemeentes Etterbeek, Deurne, Brugge en Hooglede). Vanwege de grote heterogeniteit van de individuele behoeften worden de minimumuitgaven voor huisvesting, gezondheid en mobiliteit statistisch gemodelleerd.

 

Alle landen passen eenzelfde methode toe zodat de resultaten vergelijkbaar zijn. Bovendien worden op basis van gegevens over werkelijke uitgaven en officiële nationale prijsdata alternatieve statistische technieken en prijsstrategieën onderzocht en toegepast. Het project streeft ernaar de sterke en zwakke punten van de verschillende benaderingen in kaart te brengen en enkele verkennende empirische analyses uit te voeren met betrekking tot absolute armoede en de doeltreffendheid van minimuminkomens. Op basis hiervan zullen ze conclusies formuleren over de haalbaarheid en toepasbaarheid van absolute armoedemaatstaven in Europa en de implicaties voor het EU sociaal beleid. Het ABSPO project eindigt in juni 2021.

Resultaten, conclusies, rapport, aanbevelingen volgen nog

bottom of page