top of page

Schulden afbetalen en menswaardig leven? Tools voor het berekenen van een menswaardig leefgeld en het stimuleren van een duurzaam budgetmanagement

De begrippen ‘menselijke waardigheid’ en ‘menswaardig leven’ worden vermeld in verschillende juridische bronnen, denk maar aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europees Handvest, de Belgische grondwet en de OCMW-wet. Ook de wetgeving rond de collectieve schuldenregeling stelt letterlijk “De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.”

In het eerste deel van deze vorming staan we stil bij het theoretisch kader rond menswaardigheid en de daarmee opgestelde referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. We bekijken de doeltreffendheid van de sociale uitkeringen en minimuminkomens, en maken de vergelijking met de referentiebudgetten.

Vervolgens gaan we in op MELISA, een rekentool waarmee schuldbemiddelaars een menswaardig leefgeld kunnen berekenen voor personen in een schuldafbouwtraject. Ook staan we stil bij tools die binnen een schuldafbouwtraject kunnen worden ingezet opdat cliënten komen tot een duurzame besteding van hun budget. 

2 à 3 uur

Eenheidsprijs: vanaf 350 euro (excl. verplaatsingskosten)

Jij zorgt voor een locatie, beamer en projectiescherm

bottom of page