top of page

SeniorFOOD

Afgerond onderzoek

Voeding speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van mensen. Enerzijds is het noodzakelijk om te overleven, anderzijds heeft voeding ook impact op de gezondheid (chronisch en acuut, preventief of als behandeling van klachten), op het sociaal functioneren (gelegenheid tot ontmoeten, gezelligheid, …) en op het psychologisch welbevinden (lekker eten, voldaan gevoel, …). Deze impact is a fortiori aanwezig bij ouderen, waar de toenemende levensverwachting de gezondheid, het sociaal functioneren en het psychologisch welbevinden onder druk kan zetten. Het ontwikkelen van aangepaste voedingsmiddelen die aan deze maatschappelijke veranderingen tegemoet komt is dan ook een belangrijke economische opportuniteit voor bedrijven, maar tegelijk ook een maatschappelijke en ethische verplichting gezien de alsmaar toenemende vergrijzing in de westerse landen.

 

In deze haalbaarheidsstudie worden de verschillende domeinen die gerelateerd zijn aan voeding voor senioren geïnventariseerd vanuit een bedrijfsmatige invalshoek. Er wordt bestudeerd welke informatie beschikbaar is over voeding voor ouderen in de meest brede betekenis, maar tegelijk wordt deze informatie meteen geïnterpreteerd naar relevantie voor de voedingsbedrijven in het kader van de economische en technologische haalbaarheid van productontwikkeling voor deze doelgroep.


CEBUD is binnen dit project verantwoordelijk voor het werkpakket rond socio-economische haalbaarheid. In dit werkpakket beogen we een scherp zicht te krijgen op welke kansen voor nieuwe producten op vlak van aangepaste voeding er zijn voor senioren. Een eerste stap bestaat uit het verrichten van een desktoponderzoek naar bestaande voedingsproducten en concepten voor senioren. Meer bepaald stellen we volgende onderzoeksvragen: Wat bestaat er al? Welke (nieuwe) ontwikkelingen doen zich voor? Wat verkoopt goed en wat niet? Wat is de penetratiegraad? Wat is de gevraagde prijs? Waar liggen kansen in de markt? Een tweede vraag die we via desktopresearch willen beantwoorden betreft deze naar de grootte van de doelgroepen en hun economische impact. Met andere woorden: Hoeveel potentiële gebruikers zijn er? In een tweede stap focussen we op het consumptiegedrag van senioren en hun verwachtingen en bekommernissen over voeding en aangepaste voeding. Op basis van de literatuurstudie schrijven we een advies over hoe bepaalde productgroepen het best gepositioneerd worden t.o.v. specifieke deelgroepen van senioren en welke kenmerken van de hierin opgenomen producten belangrijk zijn.

 

Publicaties en lezingen

bottom of page