top of page

Referentiebudgetten en een menswaardig inkomen

Wat betekent een schrikkeldag voor het budget van huishoudens? 

Meer info

 

Bovenminimale referentiebudgetten geven gezinnen van verschillende omvang, samenstelling en inkomenspositie een gedetailleerd beeld van de wijze waarop vergelijkbare Belgische gezinnen hun budget besteden. 

Meer info

 

In dit project wordt onze webapplicatie met referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (REMI) geïmplementeerd in enkele Vlaamse OCMW’s en wordt nagegaan of de applicatie werkt en in welke mate ze effectief is, vooraleer ze aan te bieden aan alle Vlaamse OCMW’s.

Meer info

 

  • Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, een webapplicatie

In dit project wordt onze webapplicatie met referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (REMI) geïmplementeerd in enkele REMI is een webapplicatie die toelaat om concrete leefsituaties te spiegelen aan de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Dit instrument werd uitgetest bij een twaalftal Belgische OCMW’s. Onderzocht werd wat de meerwaarde kan zijn voor maatschappelijk werkers, raadsleden en cliënten wanneer de tool wordt gebruikt in de financiële hulpverlening.

Meer info

 

Met het oog op het opzetten van een beleid dat streeft naar meer eenvormigheid, wordt in opdracht van Welzijnszorg Kempen nagegaan hoe groot de verschillen zijn in het toekennen van aanvullende financiële steun tussen de Kempense OCMW’s en of er hierin een evolutie is sinds 2008.

Meer info

 

Het onderzoek naar de referentiebudgetten startte in 2006 toen een groep Kempense en Limburgse OCMW’s aanklopte bij Thomas More met de vraag om een onderzoek uit te voeren naar het inkomen dat een gezin minimaal nodig heeft om rond te komen. De OCMW’s gaven aan nood te hebben aan een richtnorm voor het beoordelen van leefsituaties in functie van de menselijke waardigheid. Uit een eigen bevraging hierover kwamen immers grote verschillen aan het licht. 

Meer info

 

bottom of page